Metsamaterjali ladustamine ja autodele laadimine toimub reeglina väljaspool teemaad

Kui puuduvad võimalused metsamaterjali ladustamiseks või autodele laadimiseks väljaspool teemaad, vahelaole juurdepääsuks puudub mahasõidu ehitamise võimalus või on selle ehitamine väga kulukas, võtab Vedaja kirjaliku loa Transpordiametilt ning Teehooldajalt.  
 
Digitaalselt allkirjastatuna tuleb saata Transpordiametile kooskõlastamiseks ka laadimise ja ladustamise tüüpjoonised, mis on leitavad lingilt. Viljandi riigiteede hooldepiirkonnas e-posti aadressile alard.tallo@transpordiamet.ee ja Ida-Harju riigiteede hooldepiirkonnas aadressile jaan.saia@transpordiamet.ee
 
Seejärel laadida alla meiepoolne vorm, täita ning digiallkirjastada.
Taotlus ning Transpordiameti poolt kooskõlastatud tüüpjoonis saata:
Viljandi riigiteede hooldepiirkonnas e-posti aadressile 
marko.mihailisin@eteed.ee (53422548)
Ida-Harju riigiteede hooldepiirkonnas e-posti aadressile juri.sarkov@eteed.ee (55968494)

TEEHOOLDAJA

VEDAJA

  • otsustab kolme päeva jooksul alates taotluse saamisest vahelao kohapealse ülevaatuse vajaduse ja informeerib sellest taotlejat kirja või e-posti teel;
  • annab kirjaliku nõusoleku metsamaterjali ladustamiseks teemaale ning laadimistööde tegemiseks seitsme päeva jooksul alates vahelao ülevaatusest või ülevaatuse mittevajalikkuse korral alates taotluse saamisest;
  • nõusoleku saamisel on Vedaja kohustatud metsamaterjali ladustamisel, laadimisel ja vahelaost väljaveol kinni pidama „Liikluskorralduse nõuded teetöödel” kehtestatud nõuetest;
  • Vedaja kooskõlastab liikluskorralduse projekti (liikluskorralduse skeemi) Teehooldajaga.
  • on kohustatud pärast teemaal ladustatud metsamaterjali väljavedu korrastama maantee, maantee elemendid ja rajatised ning teemaa viies need ladustamiseelsesse seisundisse ning andma need Teehooldajale üle mõlema Poole esindajate poolt allakirjutatud aktiga; 
  • kohustub hüvitama Teehooldajale korrastamise kulud teemaa, sealhulgas maantee, maantee elementide ja rajatiste taastamata ja korrastamata jätmise korral;
  • kohustub hüvitama Teehooldajale teemaa kasutamisega seotud liiklusohutuse tagamiseks tehtud kulutused, kui selles on teemaa kasutamise loa taotlemisel kokku lepitud.

Otsi leheküljelt